China

China China China China China China China China China China China China China China China China China

beijing -> xian -> chengdu -> kunming -> lijiang